Regulamin akcji promocyjnej pod nazwą „Uwolnij notatki”

 


§ 1
[Definicje wybranych pojęć]

1. „Wolters Kluwer” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-208), przy ul. Przyokopowej 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000441434, o kapitale zakładowym w kwocie 15.000.524,-zł (wpłaconym w całości), NIP 583-001-89-31, REGON 190610277, która jest organizatorem Akcji
2. „Serwis” – należy przez to prowadzony przez WK serwis internetowy pod adresem www.student.LEX.pl;
3. „Uczestnik” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie i w okresie trwania Akcji zamieściła w Serwisie wymaganą liczbę Materiałów. Statusu Uczestnika w rozumieniu Regulaminu nie mają Podmioty wyłączone z Akcji;
4. „Materiały” - należy rozumieć przez to samodzielne utwory o tematyce prawniczej w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
5. „Akcja” - należy przez to rozumieć niniejszą akcję przeznaczoną dla Uczestników, spełniających warunki określone w Regulaminie;
6. „Podmioty wyłączone z Akcji” - należy rozumieć przez to wszystkie osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepis prawa przyznaje zdolność prawną jak również osoby fizyczne będące pracownikami lub stałymi współpracownikami WKP jak i członkami ich najbliższej rodziny. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające z osobami, o których mowa powyżej w stosunku przysposobienia.

§ 2
[Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji pod nazwą „Uwolnij notatki”.
2. Akcja trwa w okresie od dnia 01.06.2015 roku do dnia 30.06.2015 roku.
3. Akcja stanowi fragment działań marketingowych, podejmowanych przez WK w celu zachęcenia do korzystania z Serwisu.
4. Udział w Akcji jest dobrowolny.

§ 3
[Zasady uczestnictwa]

1. Warunkiem udziału Uczestnika w Akcji jest:
a) zamieszczenie w Serwisie (na stronie pod adresem http://student.lex.pl/materialy-edukacyjne) w okresie do dnia 30.06.2015 r. co najmniej 3 Materiałów spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie, każdy o objętości co najmniej jednej strony A4.
b) podanie przez Uczestnika następujących aktualnych danych kontaktowych: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
2. WK zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Akcji Materiałów o niskim poziomie merytorycznym oraz Materiałów, które naruszają Regulamin.

§ 4
[Oświadczenia Uczestnika]

1. Uczestnik winien zapoznać się z treścią Regulaminu.
2. Zamieszczenie Materiału/Materiałów w sposób wskazany w § 3 stanowi oświadczenie Uczestnika, że:
a) Uczestnik zaakceptował postanowienia Regulaminu;
b) Uczestnik jest autorem Materiałów i/lub posiada do tych Materiałów autorskie prawa majątkowe oraz zależne,
c) zamieszczone Materiały nie były wcześniej publikowane lub rozpowszechniane,
d) Materiały nie naruszają praw osób trzecich,
e) w razie skierowania przeciwko WK roszczenia przez osobę trzecią Uczestnik zobowiązuje się ponosić cywilnoprawną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych zamieszczonych Materiałów jak również nieprawdziwości oświadczeń złożonych przy akceptacji niniejszego Regulaminu;
f) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez WKP zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów realizacji Akcji oraz celów marketingowych;
f) Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczenie Materiałów w Serwisie oraz korzystanie z tych Materiałów przez WK i użytkowników Serwisu.

§ 5
[Nagrody i zasady ich przyznawania]

1. Uczestnik, który w okresie wskazanym w § 3 ust. 1 pkt a) zamieści w Serwisie co najmniej 3 Materiały spełniające warunki opisane w Regulaminie otrzyma – e-book: "Dziecko uczestniczące w procesie karnym" aut. Lidii Mazowieckiej.
Dodając 5 plików uczestnik otrzyma e-book "Dziecko uczestniczące w procesie karnym" aut. Lidii Mazowieckiej oraz książkę "O prawie i o mitach" aut. Ewy Łętowskiej i Krzysztofa Pawłowskiego.
Osoba, która zamieści najwięcej Materiałów spełniających warunki otrzyma kupon o wartości 150 zł do wykorzystania w internetowej księgarni Profinfo, z bazy książek o tematyce prawniczej wydawnictwa Wolters Kluwer.
2. Uczestnicy, którym przyznano nagrody zostaną powiadomieni przez WK za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 15.07.2015 r.
3. Nagrody zostaną przesłane Uczestnikom za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt WK.

§ 6
[Postanowienia końcowe]

1. WK zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Akcji w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. WK przysługuje prawo unieważnienia Akcji bez podania przyczyny.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Akcji.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://student.lex.pl/materialy-edukacyjne
5. Regulamin nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.
6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu zakupów sklepów internetowych WK, dostępnego na stronie http://www.profinfo.pl/pomoc,regulamin.html oraz obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2015 r.

Magdalena Przek-Ślesicka, specjalista ds. marketingu segmentu Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Wioletta Rybicka, redaktor portalu student.LEX.pl